Obchodní podmínky pro zásilkovou službu

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu Skrov (dále jen "prodávající") je:

Mgr.Eva Škrovová a Michal Škrov- Textilní výroba

Husova 511

373 82 Včelná

IČO 49014366,DIČ CZ6757121162

e-mail: M.Skrov@skrov.cz

tel / fax: +420 387 250 622

Společnost je plátcem DPH, povinna EET ve 4.fázi 

Zodpovědná osoba:
Michal Škrov, tel.: +420 602 493 067, e-mail: m.skrov@skrov.cz

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje Údaje obsažené na webových stránkách www.skrov.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
◾bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
◾vyhovující normám, předpisům a zařízením platným na území ČR.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

Cena zboží a způsob platby

Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou uváděny 21% DPH podle charakteru zboží a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárustu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Možnosti platby:
◾Dobírkou – platba při doručení zboží  kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce
◾Hotově při převzetí zboží

Záruční podmínky

Poskytované záruční podmínky jsou v souladu s platnou legislativou České republiky.

Dodací podmínky

Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím kurýrní služby na fakturační, případně doručovací adresu. U objednávek, jejichž celková cena nepřesáhne 4000 Kč (vč. DPH), účtujeme poplatek za balné, poštovné a doběrečné v souhrnné výši 150,- Kč s DPH (PPL) a 350,-Kč s DPH(Slovensko) u zásilek nad 4000 Kč je doprava  po ČR zdarma, nevstahuje se na zasilky mimo území ČR . Zákazník má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl také ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 21 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V případě, že se jedná o zboží atypických rozměrů je expedováno do 21 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení objednává prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad.

Dopravní podmínky

Zboží zpravidla expedujeme do 7 pracovních dnů dle objednávky s určením přesné adresy, dne a časového rozpětí, ve kterém bude zboží zavezeno. Pokud se termín dodání abnormálně prodlouží, budeme vás kontaktovat. Nestandardní požadavky pro dodání zboží zadávejte do poznámky při objednávce, popř. lze konzultovat telefonicky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.

Reklamace a záruční podmínky

Pravidla pro úspěšně vyřízení reklamace

Jako v každém obchodě, tak i v našem e-shopu se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Protože se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:
◾Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem.
◾Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě.
◾Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.
◾Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí firma Škrovová.
◾Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
◾Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník s dopravcem protokol o škodě a tuto skutečnost neprodleně informujte na e-mail skrov@skrov.cz nebo na tel. číslo +420 722 902 261 nebo +420 602 493 067
◾Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným, nevhodným či nešetrným zacházením.
◾Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení, přiložit přesný popis závady a kontakt na Vás.
◾Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
◾Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
◾Při praní a čištění prádla dodržujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě.
◾Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
◾Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
◾Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
◾Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku, doporučujeme také pojištění jeho dopravy.

Místo reklamace

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:
Mgr.Eva Škrovová

Husova 511

373 82 Včelná , Tel +420 722 902 261 ,mail: m.skrov@skrov.cz , dat.schránka: mk7fho

Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 "Do 14ti dnů má spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů".Neplatí pro zboží zhotovené na objednávku dle přání zákazníka v jiných rozměrech než jsou standartně  prodávané prostřednictvím e-shopu www.skrov.cz.

1.2. S potřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jim určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3. "Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost Mgr.Eva Škrovová,Husova 511,373 82 Včelná,tel:724 062 145,mail:m.skrov@skrov.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). 

1.4. "Aby byla održena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 "Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží spotřebitelem, nebo prokáže-li, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Termín vrácení platby je max. 14 dnů"

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo jej předá na adresu Mgr.Eva Škrovová,Husova 511,373 82 Včelná. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

b) Náklady spojené s vrácení zboží

"Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží"

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

"Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutná l obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti."

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
◾jméno a příjmení
◾úplná poštovní adresa
◾telefonické, případné e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
◾jméno firmy
◾úplná poštovní adresa
◾telefonické, e-mailové popř. faxové spojení
◾IČ, DIČ
◾bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost.

Používáním našeho internetového obchodu skrov.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Vyplněním registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Vyplněním registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2023
 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení